Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 19.07.2019 г.

19 Юли 2019 | 18:05 Прочетена: 115

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-443/19.07.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за УПИ ХVІІ-93 и УПИ ХVІІІ-30, кв. 220 по ПУП на  гр. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.
    Заповедта е влязла в сила по реда на чл. 15, ал. 6 от ЗУТ с издаването й и не подлежи на обжалване.
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 19.07.2019 г.)
       /Хр. Дочева/