Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

18 Юли 2019 | 12:43 Прочетена: 91

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

                  че със  Заповед № РД-15-436/18.07.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПР /План за регулация/  за  УПИ XXII-276, кв. 29 по плана на с. Лопян, Община Етрополе.гл. инспектор „КР и НС”                               (публикувано на 18.07.2019 г.)
       /инж. Силвия Хартарска/