Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

18 Юли 2019 | 12:42 Прочетена: 80

На основание чл. 129, ал. 5  от Закона за устройство на територията

                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

           че със  Заповед №РД-15-433/16.07.2019г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в частта на УПИ XI – “За производство на прахообразни и таблетирани продукти”, УПИ XV – „За производство и складиране на хранителни стоки, суровини и добавки”, УПИ VII-119, УПИ VIII-119 и УПИ Х-119 ,кв. 222, по Подробният устройствен план на гр. Етрополе.
гл. инспектор „КР и НС”                               (публикувано на 16.07.2019 г.)
       /инж. Силвия Хартарска/