Категории

О Б Я В А

04 Юли 2019 | 16:47 Прочетена: 79

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, а именно:
§ 1. В Раздел III –„Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем“, към т. 3.1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс, се добавят две нови подточки, както следва:
„3.1.6. Помещение – магазин  с площ от 93.00 кв.м., находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември“ , построен в УПИ V – За жилищно строителство, кв.73 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.
 3.1.7. Помещение - магазин с площ от 25.00 кв. м., находящо се на първия етаж в жилищен блок № 1, между оси 26-27, построен в УПИ II – За жилищно строителство, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.
§ 2.  В Раздел IV-„Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане, към т. 4.4. Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически  лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/, се добавя нова подточка, както следва: 
„4.4.6. Имот пл. № 8 в размер на 488 кв.м – придаваемо място по регулация, представляващ реална част от УПИ III-9, квартал 3 по подробния устройствен план на с. Малки Искър, целият с урегулирана площ от 1509 кв.м.
            § 3. В Раздел V. Описание на имоти, които Община Етрополе има намерение да придобие в собственост и способите за нейното придобиване, към т.5.1. Безвъзмездно прехвърляне на собственост от държавата, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, се добавя нова подточка, както следва: 
„5.1.3. Реална част в размер на 280 /двеста и осемдесет/ кв.м. от трети етаж на триетажната административна сграда, целият от 320 кв.м., състоящ се от 9 бр. стаи, коридор и сервизно помещение /без стая № 10 с площ от 40 кв.м./, построена  в УПИ IV-За търговия, обществено обслужване и административна сграда и гаражи, квартал 198 по подробния устройствен план на централна градска част на гр. Етрополе с административен адрес: гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 88“.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/
Кмет  на Община Етрополе