Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11 Юни 2019 | 13:29 Прочетена: 106

                                                          О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                   Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                  С Ъ О Б Щ А В А

на Гена Христова Каменова, с последен известен адрес: гр. София, район Красно село, ж.к. Лагера № 56, вх. А, ет. 4, на Полина Маринова Йорданова, с последен известен адрес: гр. София, ул. „Балша” № 35,  ет. 6, ап. 22,
че е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ І- „Градска болница и поликлиника”, кв. 16 по ПУП на гр. Етрополе. Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в  14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението на таблото и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

            11.06.2019 г                                  гл. специалист „РПиОД”
                                                                             /Хр. Дочева/