Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

07 Юни 2019 | 12:57 Прочетена: 124

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-298/07.06.2019 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ VІІ-945, кв. 154 по плана на гр. Етрополе-разделянето му на два нови урегулирани поземлени имоти. 
   

        Христина Дочева                                          (публикувано на 07.06.2019 г.)
         гл. спец. „РПиОД”