Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-1/30.05.2019г.

31 Май 2019 | 18:00 Прочетена: 67

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №09/30.05.2019год. за строителство на: „Лятна кухня”, находяща се в УПИ XI-143, кв. 18  по ПУП на с. Рибарица, Община Етрополе.


     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 30.05.2019г./                                                   Гл. архитект