Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

13 Май 2019 | 16:36 Прочетена: 146

                                                                    О Б Я В Л Е Н И Е

                                        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                                 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-223/13.05.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ ХVІІ-93 и УПИ ХVІІІ-30, кв. 220 по плана на гр. Етрополе. 
   

        Христина Дочева                                          (публикувано на 13.05.2019 г.)
         гл. спец. „РПиОД”