Категории

З А П О В Е Д № РД-15-214/08.05.2019 г.

08 Май 2019 | 15:55 Прочетена: 154

                                                                     З А П О В Е Д

                                                               № РД-15-214/08.05.2019 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал 1 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на територията и влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед № АБ-382/30.12.1987 г. и  Решение № 27/26.02.2019 г. /Протокол № 2/ на Общински съвет – Етрополе, с оглед задоволяване на обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,

                                                                О Т Ч У Ж Д А В А М :

Реална част в размер на 312  кв.м от  имот пл. № 247, попадащ в улица с о.т. 57-58-59
между  квартали  7 и  12 по  подробния  устройствен  план  на  с. Рибарица,  собственост  на Никола Начев Василев.
Частта от поземлен имот  пл. №  247 се отчуждава за изграждане на обект - публична
общинска собственост – улица, попадаща между квартали 7 и 12  по  ПУП на с. Рибарица, одобрен със заповед  АБ -382/30.12.1987 г.
Обезщетението  за  отчуждаваната  част  от имот №  247 е сума  в  размер на  2496.00
/две хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева, съгласно изготвена пазарна оценка от независим оценител на имоти и приета от Общинският съвет – Етрополе с Решение № 27/26.02.2019 г.
Сумата  за  обезщетението  да  се  внесе по сметка на  Община  Етрополе в ЦКБ АД-
клон Етрополе BG17 CECB97903343120300. След влизане в сила на настоящата заповед и след 08.06.2019 г. сумата от  2496 /две хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева да бъде преведена  по сметката на правоимащия Никола Начев Василев.
Настоящата заповед  да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение  и
да се съобщи на заинтересованото лице по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от АПК.
    Копие от заповедта да се постави на информационното табло във фоайето на общинска администрация Етрополе, на сградата на кметство с. Рибарица и да се публикува на интернет страницата на общината.
    На основание чл. 27, ал. 1  от ЗОС настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 дневен срок от съобщението й. 
    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Росица Иванова Христова – Заместник – Кмет  на Община Етрополе.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /П/
Кмет на Община Етрополе