Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

22 Април 2019 | 11:34 Прочетена: 177

                                                         ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ


На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 42/28.03.2019 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет – Етрополе,

                                                ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, съставляващ: Реална част в размер на 1433 кв.м. от недвижим имот пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот ХХІ – „Детски дом“, квартал 31 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с площ от 5561 кв.м, с неуредени сметки по регулация, заедно с построената в него сглобяема сграда тип „Пионер“ със застроена площ от  320 кв.м.
Търгът ще се проведе  на 20.05.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж ІІІ, стая 312.
    При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 30.05.2019 г., в същия час, на същото място и при същите условия.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 16570.00 /шестнадесет хиляди петстотин и седемдесет/ лева.
2.    Стъпка на наддаване:  500.00  /петстотин/ лева.
3.    Депозит за участие:  1000.00 /хиляда/ лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 17.05.2019 г., а при повторен търг на 29.05.2019 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 17.05.2019 г., а при повторен търг на 29.05.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „каса”.
5.    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.05.2019 г., а при повторен търг до 29.05.2019 г., след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие в търга  се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 17.05.2019 г., а при повторен търг на 29.05.2019 г.
За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе