Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

22 Април 2019 | 11:33 Прочетена: 154

                                                               ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собственост,  във  връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 40/28.03.2019 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет – Етрополе,

                                          ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За  продажба  на  имот – частна  общинска собственост,  актуван с  АОС  № 2680 от 
23.11.2018 г. съставляващ: Имот № 062055, находящ се в землището на гр. Етрополе , местност „Турски гробища“ с НТП „ливада“ с площ от 1.689 дка / един декар шестстотин осемдесет и девет кв.м./ при граници: Имоти № 000303, № 000009, № 000460, № 062054, № 062052 и № 062056.
    Търгът ще се проведе на 20.05.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, етаж III, стая 312.
    При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 30.05.2019 г., в същия час, на същото място и при същите условия.
            Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 8445.00/осем хиляди четиристотин четиридесет и пет/лева
2.    Стъпка на наддаване:    844.50 /осемстотин четиридесет и четири 0.50/ лева,
3.    Депозит за участие:     844.50 /осемстотин четиридесет и четири 0.50/ лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 17.05.2019 г., а при повторен търг на 29.05.2019 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 17.05.2019 г., а при повторен търг на 29.05.2019 г. в сградата на Общинска администрация Етрополе, етаж I, гише „каса“.
5.    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.05.2019 г., а при повторен търг  до 29.054.2019 г., след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие търга се подават в деловодството на Общинска администрация Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 17.05.2019 г., а при повторен търг на 29.05.2019 г.
За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, телефон: 0720/68257.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/
Кмет на Община Етрополе