Категории

СЪОБЩЕНИЕ

15 Април 2019 | 10:04 Прочетена: 62

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                               Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”


         На основание § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., във вр. чл. 61, ал. 3 от АПК


                                                                   С Ъ О Б Щ А В А

на н-ци Стоян Пенев Стоянов с последен известен адрес: гр. София,  бул. „9-ти септември” ( „Цар Борис ІІІ) № 41, бл. 23 а, ап. 16
заинтересувани лица по смисъла на § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г, че със заповед № РД-15-173/12.04.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е отказано допълване кадастралния план на в. з. Рибарица  в частта на УПИ ІІ-6, кв. 10 - нанасяне очертанията на построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда.
Геодезическото заснемане с издадената заповед са изложени в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.                                                     
На основание § 4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.  и чл. 149 от АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на настоящето съобщение имате право да подадете жалба до Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе.

    

     (публикувано на 15.04.2019г.)                         Хр. Дочева                     
                                                                /гл. специалист „РПиОД”/