Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

12 Април 2019 | 13:11 Прочетена: 78

                           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-171/12.04.2019 г. на заместник-кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за УПИ V-583 и УПИ VІ-584, кв. 63 по плана на с. Лопян. 
   

        Христина Дочева                                          (публикувано на 12.04.2019 г.)
         гл. спец. „РПиОД”