Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04-1/11.04.2019г.

11 Април 2019 | 17:02 Прочетена: 79

бщинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж разрешение за строеж №04/10.04.2019г. за строителство на: „Подземно електрозахранване 20 kV и БКТП 100 kVA за ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕПЕЛЕТИ”, с местонахождение:
Кабелна линия:
-трасе в УПИ I-“училище и общежитие”, кв. 18 с дължина 150м;
-трасе по улица с о.т. 48-56-57-58, „Републикански път II-37 /Етрополе-Пирдоп/, с дължина 218,7м;
Трансформаторен пост:
В УПИ XLI-156, кв. 19 по плана на с. Лъга.

     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 11.04.2019г./                                                   Гл. архитект