Категории

О Б Я В А

07 Март 2019 | 08:50 Прочетена: 78

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, а именно:

§ 1. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс”, се добавя:

„4.2.1. Застроен УПИ XI – 212, квартал 43 по подробния устройствен план на с. Бойковец, с площ от 1030 кв.м. и актуван с акт за общинска собственост № 659/22.07.2004 г.” 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/
Кмет на Община Етрополе