Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

22 Февруари 2019 | 15:13 Прочетена: 85

                                                              О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                       Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”


                                               На основание чл. 26, ал. 2, във вр. чл. 61, ал. 3 от АПК


                                                                     С Ъ О Б Щ А В А

на Стоян Пенев Стоянов с последен известен адрес: гр. София,  бул. „9-ти септември” ( „Цар Борис ІІІ) № 41, бл. 23 а, ап. 16
за започнало административно производство по допълване кадастралния план на в.з. Рибарица в частта на УПИ ІІ-6, кв. 10.
Във връзка с горното, като заинтересовано лице, следва в 20(двадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината да се яви в Общинската администрация, стая 102 за подписване на съставения акт за непълнота в одобрения кадастрален план на в.з. Рибарица.


     (публикувано на 22.02.2019г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                        /гл. специалист „РПиОД”/