Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година

05 Февруари 2019 | 13:21 Прочетена: 128

                                                                     О  Б  Я  В  А

     
      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

      На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, а именно:

            § 1. В Раздел IV. Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане, към точка 4.1. Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс, се добавя:
„4.1.8. Помещение за офис с площ от 26.00 кв. м., находящо се на първия етаж от триетажната административна сграда, построена в УПИ IV – За търговия, обществено обслужване и административна сграда и гаражи, кв. 198 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с административен адрес бул. „Руски” № 88.“

§ 2. В Раздел IV. Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане, към точка 4.4. Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/, се добавя:
„ 4.4.5. Реална част в размер на 96 кв.м. от УПИ VIII - 1940, квартал 130 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 497 кв.м.“

§ 3. В Раздел  V– Описание на имоти,  които общината има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване, към т. 5.1. Безвъзмездно прехвърляне на собственост от държавата, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, се добавя:
„5.1.2. Поземлен имот № 132004, находящ се в землището  на гр. Етрополе с площ от 1000 кв.м. заедно с построените върху него административна сграда със ЗП 235 кв.м.  и гараж  за автомобили със ЗП от 46 кв.м., при граници: от всички страни имот № 132041 – Градски парк, собственост на Община Етрополе.“    ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе