Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

29 Януари 2019 | 09:06 Прочетена: 175

                                                          О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                   Отдел “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                   С Ъ О Б Щ А В А

на Веска Йорданова Драганска с последен известен адрес: гр. София,  ж.к. Красна поляна ІІІчаст, бл. 340А, вх. А, ет. 6, ап. 21 и на Ивайла Георгиева Чубриева с последен известен адрес: гр. София,  ж.к. Света Троица, бл. 300, вх. В, ет. 1, ап. 41- заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1,  във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-651/28.12.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен проект за ПУП-ПЗ за поземлени имоти №№ 064018 и 064019, образувани от имот № 064016, м. „Равнището”, землище на гр. Етрополе.
Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица има право да обжалват издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


     (публикувано на 29.01.2019 г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                /гл. специалист „РПиОД”/