Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

28 Януари 2019 | 09:31 Прочетена: 151

                                                  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                         Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                С Ъ О Б Щ А В А

на Наталия Георгиева Ботева и на Александър Георгиев Ботев с последен известен адрес: гр. Варна,  ул. „Иван Нивянин” № 20, ет. 2, ап. 4, заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ,
че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот № 645005, м. „Горна Махала”, землище на гр. Етрополе. Проектът е изложен в Общинската администрация, в Отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинска администрация гр. Етрополе.


     (публикувано на 28.01.2019г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                /гл. специалист „РПиОД”/