Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

25 Януари 2019 | 14:25 Прочетена: 151

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  с  Р Е Ш Е Н И Е  № 161 от 19.12.2018 г. Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - подземно трасе на оптичен кабел за интернет обслужване на Пречиствателна станция за отпадни води „Митсубиши” към Рудничен комплекс „Елаците” гр. Етрополе, находяща се в поземлен имот № 640435, землището на гр. Етрополе, с дължина на трасето 1055м и сервитутна зона 1050кв.м, преминаващо през поземлен имот, горска територия, частна държавна собственост № 640201, землище на гр. Етрополе.    
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” (ДВ, бр. 8/25.01.2019 г.),  решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе до Административен съд – София област.

гл. специалист „РПиОД”                              (публикувано на  25.01.2019 г)
         /Хр. Дочева/