Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

25 Януари 2019 | 14:24 Прочетена: 140

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  с  Р Е Ш Е Н И Е  № 160 от 19.12.2018 г. Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил подробен устройствен план – парцеларен план за обект “Три нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен”, преминаващи през поземлени имоти, горска територия, частна общинска собственост №№  533008 и 600005, землище на с. Брусен, община Етрополе.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” (ДВ, бр. 8/25.01.2019 г.), решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе до Административен съд – София област.

гл. специалист „РПиОД”                              (публикувано на  25.01.2019 г)
         /Хр. Дочева/