Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 25.01.2019 г.

25 Януари 2019 | 10:12 Прочетена: 139

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-029/24.01.2019 г. на заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот №  237032, м. „Рибарица”, землище на с. Рибарица.
Плана за Застрояване и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.      
   
                   гл. специалист „РПиОД”                     (публикувано на  25.01.2019 г)
                           /Хр. Дочева/