Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 25.01.2019 г.

25 Януари 2019 | 09:12 Прочетена: 126

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-030/24.01.2019 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП-ПЗ за УПИ І-9, кв. 18 по плана на в.з. Рибарица, общ. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 25.01.2019 г.)
       /Хр. Дочева/