Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

16 Януари 2019 | 15:27 Прочетена: 132

                          На основание чл. 129б, ал. 5 от Закона за устройство на територията

                                                         О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,


че със Заповед  № РД-15-647/20.12.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за  УПИ VІII-165, кв. 5 по плана на с. Рибарица, Община Етрополе.
Плана за регулация е и приложенията към него са изложени в Общинска администрация, с адм. адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети Септември” №1, стая 202 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
        На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.     

гл. инспектор „КР и НС”                               (публикувано на 14.01.2019 г.)
       /инж. Силвия Хартарска/