Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 02.01.2019 г.

02 Януари 2019 | 09:58 Прочетена: 122

                                                       СЪОБЩЕНИЕ от 02.01.2019 г.


Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-653/28.12.2018 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот № 144025, м. „Изворите2”, землище на гр. Етрополе.
Проектът за ПУП-Плана за Застрояване и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.      
   
                   гл. специалист „РПиОД”                     (публикувано на  02.01.2019 г)
                           /Хр. Дочева/