Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

29 Ноември 2018 | 16:29 Прочетена: 70


  На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 136  от Закона за устройство на територията


                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,


    че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ VIII-165, кв. 5 по Подробният устройствен план на                            с. Рибарица, с цел изменение на дворищнорегулационната линия между               УПИ VIII-165 и УПИ IX-166, кв. 5, с. Рибарица.


гл. инспектор „КР и НС”                               (публикувано на 29.11.2018 г.)
       /инж. Силвия Хартарска/