Категории

О Б Я В А

07 Ноември 2018 | 15:18 Прочетена: 144

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,
 
На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, а именно:

§ 1. В Раздел  V– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4.“Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти“, се добавя:
   
„4.4.9. Реална част в размер на 9 /девет/ кв.м. от УПИ ХV – 1458, кв.120 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 450 кв.м.        
РОСИЦА ХРИСТОВА      /п/
За Кмет на Община Етрополе
/Съгл. Заповед № РД-15-534/29.10.2018 г./