Категории

З А П О В Е Д № РД – 12 - 585 София, 02.11.2018г

06 Ноември 2018 | 14:10 Прочетена: 210

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр.75 от 27.09.2016г., чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, относно създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019г.,