Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

06 Ноември 2018 | 11:09 Прочетена: 77

                            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-553/06.11.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия План за застрояване на поземлени имоти №№ 144015, 144016, 144017, 144018, 144019, 144020 и 144021, находящи се в м. „Изворите 2”, землището на гр. Етрополе.
   
инж. СТЕФАН БОРИСОВ                                          (публикувано на 06. 11. 2018 г.)
заместник-кмет на Община Етрополе