Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РЕДА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВО

Уважаеми жители на община Етрополе,   Уведомяваме Ви, че във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 г., е ...

12 Август 2020 | 17:38   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 18-2/12.08.2020 г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

12 Август 2020 | 17:34   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-4...

11 Август 2020 | 16:43   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във в...

11 Август 2020 | 16:41   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ     На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във вр...

04 Август 2020 | 19:58   Прочети ...

ЗАПОВЕДИ НА МЗ

ЗАПОВЕДИ НА МЗ

04 Август 2020 | 14:19   Прочети ...

ЗАПОВЕД КОМИСИИ чл.37в от ЗСПЗЗ

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

03 Август 2020 | 19:54   Прочети ...

О Б Я В А

      На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 103 от ППЗСПЗЗ, във връзка с  чл. 14, ал. 2 от ...

03 Август 2020 | 19:50   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 30.07.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-380/29.07...

30 Юли 2020 | 20:26   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Отдел  “ТСУ,ИПиЕ” На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията С Ъ О Б Щ А В А,     ч...

27 Юли 2020 | 15:25   Прочети ...