Категории

Обяви

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх. № 30-00-273/31.08.2018г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    Вх. № 30-00-273/31.08.2018г.От: „Елаците – Мед“ АДОтносно: „ Изработване на подробен устройствен план – парцеларен пла...

03 Септември 2018 | 16:32   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 26-2/29.08.2018г.

                                      С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  № 26-2/29.08.2018г.    Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, а...

30 Август 2018 | 19:38   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 27-3/29.08.2018г.

                                             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  № 27-3/29.08.2018г.    Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл....

30 Август 2018 | 19:37   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх. № 30-00-270/27.08.2018г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   Вх. № 30-00-270/27.08.2018г.От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕОтносно: „ Инсталиране на приемно-предавателна станция на глас и/или дан...

29 Август 2018 | 16:34   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДЛЕЖАЩО НА ОВОС

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДЛЕЖАЩО НА ОВОС  Вх. № 10-00-23/15.08.2018г. От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕОтносно: „Изграждане на бетонен резервоар за вода с обе...

28 Август 2018 | 19:42   Прочети ...

О Б Я В А

ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ- ЕТРОПОЛЕ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72,АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ СА ИЗГ...

27 Август 2018 | 18:32   Прочети ...

О Б Я В А

На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските ...

24 Август 2018 | 19:51   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 24.08.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-404/23.08...

24 Август 2018 | 12:09   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

15 Август 2018 | 13:56   Прочети ...